KOM.cz
Webhosting od 32,- Kč/měs (php, CGI, SSI, MySQL, subd., konference + řídící panel info
Domény .com, .net, .org za pouhých 300,- Kč/rok, zřizovací poplatek 0,- Kč ! info
Domény VašeFirma.kom.cz nyní zdarma. Nemusíte mít hosting u nás! info
Úvod     Objednávka     Webhosting     Tvorba WWW     Domény     Řídící panel     Ceník     Reference     Podpora    
Hostují u nás:
Hostujeme 489 domén, např.:

Proč hostují u nás:

Podrobný popis novinek

 • 3.11.04 Webová továrna startuje. Dnešním dnem byl spuštìn spoleèný projekt nìkolika subjektù, z nichž jedním je i KOM.cz. Projekt nese název Webová továrna a bude nadále zastøešovat mmj. i webhostingové služby KOM.cz.
  Bližší informace o projektu Webová továrna naleznete zde.
 • 25.2.04 zmìnìna antivirová politika. Doposud náš server veškeré pøíchozí emaily obsahující virus odmítal pøijmout s odpovídající chybovou hláškou. Kdyby všechny mejlové servery na síti fungovaly standardnì, tak by se tato hláška dostala až k odesílateli mejlu s virem. Ten by vìdìl, že má virus a že jeho zpráva nedošla tam kam ji posílal. V nedávné dobì se však zaèínaly množit pøípady, kdy si zákazníci stìžovali, že tato chybová zpráva pùvodnímu odesílateli nebyla doruèena. Což je zpùsobeno pochybným chováním mailserverù nìkterých providerù, kteøí tyto zprávy o nedoruèeném emailu (Bùh ví proè) zahazují, místo toho aby je doruèili.
      Proto jsme zmìnili nastavení tak, aby náš server email s virem pøijal, nakažený soubor ze zprávy odstranil a doruèil ji pøíjemci spoleènì s upozornìním, že email byl modifikován. Souèasnì tento email pošle i odesílateli, aby vìdìl, že má v poèítaèi virus a že zpráva došla upravena. Takovéto emaily mají na zaèátek pøedmìtu doplnìn text *** VIRUS ***, což mùžete využít k automatickému mazání tìchto emailù Vaším emailovým klientem. V budoucnu plánujeme možnost konfigurace tohoto chování pøes øídící panel.
 • 15.11.03 spuštìn vlastní záložní mailserver. Záložní mailserver slouží k tomu, aby pøijímal zprávy posílané do Vaší domény v pøípadì výpadku hlavního mail serveru. Záložní mailserver má adresu mail2.kom.cz, pokud se Vám o vedení DNS záznamù stará naše firma, potom nejsou z Vaší strany nutné žádné další kroky. Pokud se o vedení DNS záznamù staráte sami, je nutné pro správnou funkci vložit záznam MX 20 mail2.kom.cz
 • 14.10.03 nový design. Bez komentáøe. Na první pohled nezpozorovatelnou novinkou v této verzi je, že nyní se poèet hostovných domén zobrazuje online. Doposud tomu tak nebylo.
 • 14.10.03 odstranìny nìkteré nedostatky v objednávce. Pøi chybném zadání údajù, kdy si aplikace vyžádala úpravu nìkterého údaje, se nepøedvyplòovali nìkteré døíve zadané údaje. To zpùsobovalo, že si obèas nìkdo objednal službu kterou nechtìl a musel se registrovat znovu. Týkalo se volby druhu webhostingu a TLD.
      U nìkterých druhù webhostingù se vytváøeli úèty s vìtší diskovou kvótou, než jakou si zákazník objednal. Bylo to zpùsobeno tím, že nìkteré tarify byly pøidávany na poslední chvíli pøed pøechodem do ostrého provozu. Nyní je u tvorby nových úètù opraveno. Kvóty stávajících úètù budou zmìnìny v dohledné dobì.
 • 13.10.03 upraveno stahování záloh z øídícího panelu. U nìkterých verzí prohlížeèù fungovalo, ale s pøíchodem novìjších verzí MSIE u nich pøestalo fungovat. Nyní by mìlo být v poøádku ve všech prohlížeèích. Pokud nìkdo narazí na problémy, nechť nás kontaktuje prosím.
 • 13.10.03 vytváøí se indexová stránka k statistikám. Ve skuteènosti se vytváøí tøi. Jedna hlavní do nejvyššího spoleèného adresáøe, kde vznikne rozcestník na statistiky komstats a analog. V obou tìchto adresáøích se založí indexová stránka vzhledu kalendáøe, kde je možné klikat na den nebo mìsíc a poté se zobrazí pøíslušná statistika. Odkazy jsou uvádìny relativnì, proto bude fungovat i po stažení na lokál. V pøípadì, že již v nìkterém adresáøi existuje stránka s názvem index.html, potom nedojde k vytvoøení indexové stránky. Indexové stránky se aktualizují každý den po pùlnoci.
 • 10.10.03 zprovoznìn náš vlastní sekundární DNS ns2.kom.cz. Pokud se o nastavení DNS serverù u své domény staráte sami, proveïte prosím zmìnu sekundárního DNS na ns2.kom.cz. Zákazníky, kterých se to týká budeme kontaktovat, ale mohou tak uèinit již nyní. Zmìna nastavení u domén, které jsme registrovali mi a o nìž se též staráme, probìhne v nejbližší dobì.
 • 7.10.03 opraven webmail u nìkolika úètù, kde nefungoval. Jednalo se asi o 6 úètù kde webmail nefungoval v dùsledku nedávného navýšení bezpeènosti systému. Tehdy byla ubrána práva k adresáøi /pops, takže k nìmu webmail nemohl. Zákazníky, jichž se tato oprava týkala jsme o tom uvìdomili.
 • 6.10.03 zavedena funkce "Zakázat doménový koš". Doménovým košem nazýváme tu funkci, kdy email adresovaný do Vaší domény na neexistující úèet je pøedán do výchozí schránky - doménového koše. Nìkterým zákazníkùm tato funkce nevyhovovala, proto jsme pøidali možnost v øídícím panelu zakázat tuto funkci. Pokud tak uèiníte budou se emaily na neexistující adresu vracet s upozornìním, že adresát neexistuje.
 • 8.9.03 znovu spuštìn webmail. Byl odstaven jen kvùli otázkám bezpeènosti, tedy preventivnì. Po provedení bezpeènostních kontrol byl opìt zprovoznìn.
 • 23.8.03 zlepšen výkon. Zejména u FTP, øídícího panelu a phpMyAdmina. Z dùvodu bezpeènosti není možné prozradit bližší detaily.
 • 30.7.03 nový design
 • 24.7.03-17:15 pøechod do ostrého provozu a zahájení reklamní kampanì
 • 1.5.03 zahájení testovacího provozu
 • 1.5.02 zaèátek vývoje aplikaèního softwaru
Ověření domény:
doména:
v:

Hotline
Technická podpora:
tel.: 604 57 45 27
podpora@kom.cz

Novinky
více zde
3.11.04 Webová továrna startuje.
25.2.04 změněna antivirová politika.
15.11.03 spuštěn vlastní záložní mailserver mail2.kom.cz
14.10.03 nový design.
14.10.03 odstraněny některé nedostatky v objednávce
13.10.03 upraveno stahování záloh z řídícího panelu
13.10.03 vytváří se indexová stránka k statistikám
10.10.03 zprovozněn náš vlastní sekundární DNS ns2.kom.cz
7.10.03 opraven webmail u několika účtů, kde nefungoval
6.10.03 zavedena funkce "Zakázat doménový koš"
8.9.03 znovu spuštěn webmail
23.8.03 zlepšen výkon. Zejména u FTP, řídícího panelu a phpMyAdmina
30.7.03 nový design
24.7.03-17:15 přechod do ostrého provozu a zahájení reklamní kampaně
1.5.03 zahájení testovacího provozu
1.5.02 začátek vývoje aplikačního softwaru

Reklama